רקע

נוהל תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות, למוסדות ציבור שונים הפועלים ככלל בתחומה המוניציפלי של הרשות לרוב בנושאי: חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיו"ב, וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשויות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

נוהל זה מכוון לקדם בתחום התמיכות מנהל תקין, שוויון, שקיפות, חיסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.

 

חברי/ות הועדה:

יו"ר הועדה - עידית רוזנצוויג, מנהלת הרווחה

מרכזת הבקשות לתמיכה - אילנית קטן

יועץ משפטי - עו"ד רועי גנוט

חברת ועדה - ליבי באראם, גזברית המועצה

חבר ועדה - טל דיין, מנכ"ל המועצה