רקע כללי

חוקי העזר הם חוקים שמתקינה הרשות המקומית[1], ואפשר לראות בהם סוג של חקיקת משנה[2]. בעזרת חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים. נוסף על כך, חוקי העזר מאפשרים לרשות המקומית להטיל על בעלי נכסים או מחזיקיהם את החובה לבצע פעולות מסוימות בנכסים אלו ולהימנע מפעולות אחרות כדי לשמור על טובת הציבור, בריאותו וביטחונו. חוקי העזר נועדו גם לתת לרשויות המקומיות את הסמכות להטיל על התושבים תשלומים שונים (היטלים, אגרות, דמי השתתפות ותשלומי הוצאות) כדי לממן את פעולותיהן לרווחת תושביהן וכדי לחלק את הנטל באופן הוגן בין התושבים.

[1]        הסמכות להתקנת חוקי עזר נקבעה בסעיף 250 לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן – פקודת העיריות), ובסעיפים 14 ו-22 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] (להלן – פקודת המועצות המקומיות).

[2]        החקיקה הראשית היא החוקים שהתקינה הכנסת, ובהם פקודות הרשויות המקומיות לסוגיהן. התקנות והצווים שפרסמו השרים מכוחם של החוקים הם בגדר חקיקת משנה.

 

חוקי העזר של סביון

לצפייה בקבצי חוקי העזר הרשמיים של המועצה המקומית סביון באתר משרד הפנים, לחצו כאן

פרסומים אחרונים ברשומות:

  • לחצו כאן - חוק עזר לסביון (תיעול), התשפב-2022
  • לחצו כאן - חוק עזר לסביון (תיעול), התשפב-2022 - מונגש
  • לחצו כאן - חוק עזר לסביון (סלילת רחובות ותיעול צמוד), התשפ"ב-2022 
  • לחצו כאן - חוק עזר לסביון (סלילת רחובות ותיעול צמוד), התשפ"ב-2022 - מונגש
  • לחצו כאן - חוק עזר לסביון (שטחים ציבוריים פתוחים), התשפ"ב-2022 
  • לחצו כאן - חוק עזר לסביון (שטחים ציבוריים פתוחים), התשפ"ב-2022 - מונגש
  • לחצו כאן - מכתב מהנדסת בדבר שטחים ציבוריים (עדכון 7/2023)
  • לחצו כאן - מכתב מהנדסת בדבר שטחים ציבוריים (עדכון 7/2023) - מונגש
  • לחצו כאן - צו המועצות המקומית (עבירות קנס) (תיקון מס' 7) התשע"ח-2018