רקע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק (כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית) ולבקש מידע (הכוונה לכל מידע שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק "פיזי" – כתוב, מודפס, מצולם וכדומה), מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע.

הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע, אבל החוק גם קובע חריגים לכלל כמו בטחון המדינה ופגיעה בפרטיות. אם החריגים מתקיימים, הרשות איננה חייבת למסור את המידע. בכל מקרה של סירוב למסור את המידע, הרשות חייבת להסביר ולנמק בכתב את הסיבה לסירוב.

כמו כן, החוק מחייב את הרשות הציבורית לפרסם מיוזמתה את הכללים על פיהם היא עובדת ("הנחיות מנהליות") וכן דו"ח שנתי אחת לשנה.

לחוק נקבעו שלוש תקנות בקשר אליו:

תקנות כלליות – עוסקות בתוכן של דו"ח חופש המידע אותו צריכה רשות ציבורית לפרסם אחת לשנה.
תקנות האגרות – חוק חופש המידע קובע כי הגשת בקשת חופש מידע כרוכה בתשלום אגרה. תקנות אלו עוסקות בסוגי האגרות ואופן חישובן. בקשת חופש המידע פטורה מאגרה במקרה ובו המידע שאדם ביקש נוגע לעצמו או במקרה בו הבקשה נוגעת למידע אודות נהלים, שהרשות הייתה צריכה לפרסם ממילא.
תקנות איכות הסביבה – תקנות המחייבות רשות שיש בידה מידע אודות חומרים מסוכנים שנפלטו לסביבה, לפרסם את הנתונים אודות מידע זה. 

דוח חופש המידע שנים 2014/15

דוח מונגש

- דוח לא מונגש

דוח חופש המידע שנים 2016/17

דוח מונגש

- דוח לא מונגש

דוח חופש המידע שנים 2017/18

דוח מונגש

- דוח לא מונגש

 דוח חופש המידע שנים 2018/19

דוח מונגש

- דוח לא מונגש

דוח חופש המידע שנים 2019/20

דוח מונגש

- דוח לא מונגש

דוח חופש המידע שנים 2020/21

דוח מונגש

- דוח לא מונגש

דוח חופש המידע שנים 2021/22

– 

- דוח לא מונגש

דוח חופש המידע שנים 2022/23

- דוח מונגש

- דוח לא מונגש

 

להגשה מקוונת של בקשה לקבלת מידע, לחצו כאן

להורדת קובץ "בקשה לקבלת מידע" – לא מונגש  לחץ כאן  ,  מונגש לחץ כאן

לאתר חוק חופש המידע (להסברים נוספים על החוק ועיון במאגר התשובות) – לחץ כאן

 

מושגים, נהלים ודרכי פעולה

 

איזה מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב. רשות ציבורית: משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות – החל מ 1/9/1999.

 

איזה מידע לא?

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, ועוד… סעיפים המפורטים בחוק.

 

מי הממונה על החוק?

על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

 

מי רשאי לבקש מידע?

תושב: ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

 

העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

 

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.·
הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

 

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:
← אגרת בקשת מידע – 20 ש"ח.
← אגרת טיפול במידע – 30 ש"ח החל מהשעה הרביעית.
← אגרת הפקת מידע – 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, לתקליטור – 2.5 ש"ח.
← סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה 150 ₪.

את אגרת בקשת המידע יש לשלם בהמחאה ע"ס 20 ₪ לפקודת מועצה מקומית סביון. את ההמחאה ניתן להעביר לנציבות תלונות הציבור וחוק חופש המידע, מועצה מקומית סביון ברחוב השקמה 8.
בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא – מידע שאדם מבקש אודות עצמו. לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

 

מתן פטורים – הבהרות

← מידע אישי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
← עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
← אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
← אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה).

 

התחייבות

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול החל מהשעה השלישית ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪. במידה שהממונה יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר , תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.
משלוח טופס הפניה הינו הסכמה להתחייבות.

שובר תשלום עבור אגרת בקשה על סך 100 ₪ ישלח במידה ואינך פטורה מתשלום. הטיפול בבקשה יחל עם קבלת אישור התשלום.
מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה.
מסמכים נלווים לפניה יש לשלוח בנפרד בדואר אלקטרוני.

 

ישום חוק חופש המידע במועצה מקומית סביון

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לגברת ליבי באראם רו"ח, גזברית המועצה והממונה על חוק חופש המידע >> 

 

דין וחשבון שנתי

על פי החוק, מפרסמת המועצה באתר המועצה בכל מדורי המחלקות ובדף הלשכה את הדו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותן וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע במועצה. הדו"ח עומד לעיון הציבור בארכיון המועצה.

 

הממונה על חוק חופש המידע במועצה:

רו"ח ליבי באראם
גזברית המועצה והממונה על חוק חופש המידע במועצה
03-7370903
077-9707865
השקמה 8, סביון
ימי א' וג' בתיאום טלפוני מראש
מייל לפניות בענייני גבייה: [email protected]