רקע

בחוזר מנכ"ל משרד הפנים בשנת 2001, נקבע נוהל שנועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (גם תמורה סמלית במשמע) מאת רשויות מקומיות לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי: חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.

בין היתר, הנוהל מכוון לקדם, בתחום הקצאת קרקע, מנהל תקין, שמירת עקרון השוויון, חיסכון, יעילות ושקיפות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות.

קיום הנוהל אינו פוטר מחובת אישור על פי כל דין. בין השאר מדובר באישורים כגון: שר הפנים לפי סעיף 188 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

 

הנוהל ותיקוניו

 

הקצאות מקרקעין בסביון

לפרוגרמת שטחי ציבור להקצאות,  לחצו כאן