אייקון - פיקוד העורף

אתר פיקוד העורף, מהווה זירה מרכזית בה מופיעים המידעים הכי עדכניים לשגרה ולחירום.

האתר מכיל אינספור המחשות ויזואליות, תמונות וסרטונים בשלל שפות ובצורה ידידותית ופשוטה.

מומלץ דווקא בעיתות שגרה להיכנס, להציץ, ללמוד וליישם, בכדי שמוגנותנו תעלה ונהיה תמיד לצוק איתן.

לאתר פיקוד העורף, לחצו כאן

לפייסבוק פיקוד העורף, לחצו כאן

ליוטיוב פיקוד העורף, לחצו כאן

לטוויטר פיקוד העורף, לחצו כאן

לאינסטגרם פיקוד העורף, לחצו כאן